November 28, 2021 Year W

November 28, 2021 – The Reverend Jenny Shultz-Thomas