November 14, 2021 Year B

November 14, 2021 – The Reverend Jenny Shultz-Thomas